de en fr pl it cz
+49 8631 166 88 38
Powerz gumowe złącza kompensacyjne
Elastyczna konstrukcja elementy do różnych zastosowań
Więcej informacji
Powerz gumowe złącza kompensacyjne
Duży magazyn: gotowy do wysyłki
Więcej informacji
Powerz gumowe złącza kompensacyjne
Kompensacja ruchów osiowych, kątowych i wzdłużnych we wszystkich kierunkach
Więcej informacji
Powerz gumowe złącza kompensacyjne
Różne rodzaje gumy dla wszystkich pracowników media
Więcej informacji

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

 

§ 1 Zakres obowiązywania 

1.1 Warunki ogólne mają zastosowanie odnośnie wyłącznie do przedsiębiorstw, osób prawnych prawa publicznego lub odrębnej własności zgodnie z § 310 akapit 1 Kodeksu Cywilnego. Przeciwne lub odbiegające od naszych warunków sprzedaży warunki Klienta uznajemy tylko w przypadku wyraźnej i na piśmie wykazanej przez nas zgody.

1.2 Niniejszy Regulamin sprzedaży jest ważny także dla wszystkich przyszłych transakcji z Klientem, w przypadku czynności prawnych o podobnym charakterze.

§ 2 Oferta i zamówienie 

2.1 Nasze oferty są swobodnymi i nie zakładają zobowiązań, jeśli nie są wyraźnie oznaczone jako oferty wiążące. 

2.2 Zamówienie jest określone w przypadku jego potwierdzenia pisemnego z naszej strony. Jeśli klient ma zastrzeżenia do treści potwierdzenia zamówienia, to Klient powinien je niezwłocznie zgłosić. W przeciwnym przypadku umowa będzie zawarta pod warunkami wskazanymi w potwierdzeniu zamówienia. 

2.3 Informacje, szkice, zdjęcia i opisy techniczne zawarte w katalogach, cennikach, broszurach lub inne związane z ofertą materiały stanowią przybliżone wartości przyjęte dla przemysłu, jeśli nie są one oznaczone wyraźnie przez nas jako wiążące.

2.4. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcji. Jednakże nie jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia tego rodzaju zmian we wcześniej dostarczonych produktach. 

§ 3 Ceny 

3.1 Jeżeli nie uzgodniono inaczej pisemnie, nasze ceny stosowane są na warunkach netto od fabryki i nie obejmują opakowania, transportu, wysyłki, ubezpieczenia, odprawy celnej i podatku od wartości dodanej. 

3.2 Ostateczne znaczenie mają ceny podane w potwierdzeniu zamówienia. 

§ 4 Warunki płatności 

4.1 Jeżeli nie uzgodniono inaczej, dokonanie płatności według naszych faktur powinno się odbyć w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, netto i bez odliczenia.

4.2 Weksle i czeki są akceptowane jako płatności tylko po wyraźnej zgodzie. Odsetki bankowe, koszty ogólne i inne koszty są wypłacane przez Klienta. Opłaty wekslami wykluczają dostępność rabatów. 

4.3 Opłaty ceny sprzedaży powinny dokonywać się wyłącznie na określone konto. Utrzymanie rabatu jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy jest to uzgodnione w formie pisemnej.

§ 5 Dostawy/przeniesienie ryzyka 

5.1 Obliczenie określonego przez nas czasu dostawy zakłada terminowe i prawidłowe wypełnienie zobowiązań przez Klienta. Zachowuje się prawo sprzeciwu do niewykonania umowy przez drugą stronę.

5.2 Jeśli Klient dopuszcza do opóźnienia w odbiorze przesyłki lub nie spełnia inne obowiązki wsparcia sprzedaży, mamy prawo do żądania odszkodowania, w tym możliwe dodatkowe wydatki. Zachowuje się prawo do umieszczenia innych reklamacji. Jeśli powyższe warunki występują, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia jakości nabytej przechodzi do klienta w momencie, kiedy on pozwala na opóźnienia odbioru przesyłki lub dokonania zobowiązań płatniczych.

5.3  Jeżeli wybór typu, trasy i osoby dostarczającej jest dokonany przez nas, jesteśmy odpowiedzialni tylko za rażące zaniedbania przy takim wyborze.

5.4 Zastrzegamy sobie prawo do dostaw częściowych i wystawiania oddzielnych rachunków dla nich. 

§6 Opóźnienie w dostawie 

 6.1 Klient może zrezygnować z umowy ze względu na przekroczenie terminu dostawy tylko wtedy, gdy wcześniej dał nam rozsądne odroczenie terminów dostawy z ostrzeżeniem rezygnacji z umowy, oraz jeżeli dostawa nie nastąpiła w terminie określonego odroczenia. 

6.2 Jeżeli dopuszczamy do opóźnienia dostawy, jesteśmy odpowiedzialne wyłącznie za udowodnione straty przez Klienta z tytułu opóźnienia w dostawie. Podczas zwykłego niedbalstwa nasza odpowiedzialność za straty z powodu opóźnienia w dostawie jest ograniczona do odszkodowania za każdy zakończony tydzień zwłoki w wysokości 0,5%, ale w sumie nie więcej niż 5% ceny dla tej części dostawy, która nie mogła być wykorzystana celowo z przyczyn, ponieważ opóźnienia w dostawach. Ponadto, nasza odpowiedzialność za straty z tytułu opóźnienia w dostawie występującej podczas zwykłego niedbalstwa następuje dopiero po upływie rozsądnego odroczenia, przekazanego nam przez Klienta.

6.3 Inne roszczenia prawne oraz prawa Klienta w związku z opóźnieniem dostawy pozostają nienaruszone.

 §7 Zastrzeżenie prawa własności 

 7.1 Zastrzegamy sobie prawo własności do wszystkich dostarczonych przez nas towarów aż do całkowitej zapłaty wszystkich należności z poprzednich umów. Roszczenia obejmują wymagania dotyczące weksli i czeków oraz wymagania dotyczące rachunków bieżących. Jeżeli w związku z płatnością uzasadniają się nam odpowiedzialności według weksli, zastrzeżenie własności traci swoją siłę tylko w przypadku, gdy nasze prawo do spełnienia zobowiązania wekslowego jest wykluczone. 

7.2 Jeżeli Klient umożliwia opóźnienie płatności lub okazuje się, że nasze wnioski o płatność są zagrożone z powodu braku wypłacalności Klienta, jesteśmy uprawnieni do żądania zwrotu towaru z zastrzeżeniem własności. Rezygnacja z umowy nie jest podstawą do żądania wydania towaru.

7.3 Obróbka i przetwórstwo lub przekształcenie przedmiotu sprzedaży przez Klienta jest zawsze wykonywane w naszym imieniu.

§8 Reklamacje

 8.1 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności i integralności opakowania bezpośrednio od chwili przyjęcia lub odbioru dostawy. Roszczenia podlegają natychmiastowemu zawiadomieniu.

8.2 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru natychmiast po otrzymaniu i niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich widocznych usterkach. Roszczenia z tytułu wad ukrytych należy składać w formie pisemnej, niezwłocznie po ich wykryciu.

§9 Wady towaru

9.1 Jeżeli jest to wada spowodowana z naszej winy, mamy prawo naprawić towar według naszego wyboru poprzez usunięcie wady lub dostarczenia produktu bez skazy. Jeśli ta wada nie może być korygowania lub takie korygowanie nie udaje się, Klient może według własnego uznania odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny sprzedaży.

9.2 Jeżeli wada występuje w Klienta, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować nas o rodzaju i ilości usterek. Próby usunięcia usterek Klientem lub stroną trzecią prowadzą do zakończenia naszych odpowiedzialności gwarancyjnych.

9.3 W przypadku sporu co do istnienia i objętości wad mamy prawo żądać rzeczoznawcę arbitrażowego. Jeśli okaże się, że wada istnieje z powodu naszej winy, wtedy koszt wykonania ekspertyzy ponosi nasz strona, w przypadku przeciwnym koszty będą poniesione przez Klienta.

9.4 W przypadku ewentualnych wad elementów dostawy, powstałych z winy zakładów przemysłowych i efektów zewnętrznych, nie ponosimy odpowiedzialności za wady takiego rodzaju.

9.5 Roszczenia Klienta z tytułu wad towarów posiadają przepisy przedawnienia i są wygaszane po 12 miesiącach od zakończenia świadczenia usług.

§10 Odszkodowania

10.1 Jesteśmy odpowiedzialni za intencji i zaniedbania. Podczas zwykłego niedbalstwa ponosimy odpowiedzialność tylko wtedy, gdy jest to naruszenie istotnych obowiązków umownych. Odszkodowanie ogranicza się przewidywalnymi szkodami, typowymi dla tego rodzaju umów.

10.2 W przypadku roszczeń o odszkodowanie z powodu wadliwego towaru dodatkowe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeżeli wady były ukryte przez nas celowo lub ważna gwarancja jakości towaru była dostarczona.

§11 Inne 

11.1 Wszystkie umowy i wszelkie stosunki prawne między stronami podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec.

11.2 Miejscem wykonania umowy oraz wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich ewentualnych sporów wynikających z umowy jest lokalizacja naszej firmy w przypadkach, gdy z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej.

11.3 Umowy ustne towarzyszące umowie nie istnieją. Aby zyskać moc prawną wszystkie zmiany i uzupełnienia m. in. unieważnienie umowy wymaga rejestracji w formie pisemnej. Identyczne reguły dotyczą unieważnienia obecnego przepisu nakazującego formy pisemnej.