de en fr pl it cz
+49 8631 166 88 38
Powerz gumové kompenzátory
Pružné prvky pro různé aplikace
Více informací
Powerz gumové kompenzátory
Velký sklad: připraven k odeslání
Více informací
Powerz gumové kompenzátory
Kompenzace axiálních, podélných a úhlových pohybů ve všech směrech
Více informací
Powerz gumové kompenzátory
Různé typy gumové pro všechna média
Více informací

Všeobecné obchodní podmínky

§1 Sféra působností
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky vztahují výhradně na podniky, právnické osoby veřejného práva nebo veřejnoprávního zvláštního majetku v souladu s § 310 odst. 1 Občanského zakoníku. Jsme uznáváme prodejní podmínky Objednatele, které jsou postavené proti naším prodejním podmínkám nebo se od nich liší, jen tehdy, když jsme výslovně a v písemní formě souhlasíme s jejích působením.
1.2 Tyto Prodejní podmínky platí také pro všechny budoucí obchody s Objednatelem, pokud se jedná o obdobné právní úkony.
§2 Nabídka a objednávka
2.1 Naše nabídky jsou volné a nejsou závazné, pokud nebudou výslovně označeny jako závazná nabídka.
2.2 Rozhodující význam pro objednávku má její písemné potvrzení z naše strany. Pokud ze strany Objednatele vzniknou namítky vůči obsahu potvrzení objednávky, musí Objednatel okamžitě předložit tyto namítky. V opačném případě bude smlouva uzavřena za podmínek uvedených v potvrzení objednávky.
2.3 Informace, výkresy, zobrazení a technické popisy, které jsou obsaženy v katalozích, ceníkách, prospektech nebo v jiných vztahujících se k nabídce materiálách představují sebou přibližné hodnoty, které jsou přijaty pro toto odvětví průmyslu, pokud není označeny námi jako závazné ke splnění.
2.4 Vyhrazujeme si právo provádět změny konstrukce. Avšak nejsme povinni realizovat změny tohoto druhu ve vztahu k výrobkům dodaných dříve.
§3 Ceny
3.1 Pokud písemně nebylo dohodnuto jinak, naše ceny jsou platné za podmínek netto z výrobního závodu a nezahrnují balení, dopravné, poštovní náklady, pojištění, celní řízení a daň z přidané hodnoty.
3.2 Rozhodující význam mají ceny, uvedené v potvrzení objednávky.
§4 Platební podmínky
4.1 Není-li dohodnuto jinak, úhrada naších faktur musí být provedena během 14 dnů ode dne vystavění těchto faktur, netto a bez odečtení.
4.2 Směnky a šeky jsou přijímany jako platební prostředky jenom při existenci přímé dohody. Evidenční bankovní úroky, režijní náklady a jiné výlohy hradí zákazník. Placení směnkami vylučuje existenci slev.
4.3 Zaplacení kupní ceny musí být provědeno výhradně na uvedený účet. Srážka slevy je připustna pouze při existenci písemné dohody.
§5 Dodávka/přechod rizik
5.1 Začátek vypočtu uvedené námi dodací lhůty předpokládá včasné a řádné plnění závazků Objednatelem.Právo na námitky proti neplnění smlouvy druhou stranou se zachovává.
5.2 Pokud Objednatel připouští zpoždění při převzetí zboží nebo vlastní vinou nepní jiný závazek spolupráce, máme právo požádovat kompenzaci za odpovídající škody, a to včetně možných dodatečných nákladů. Právo na uplatnění jiných nároku se zachovává. Pokud výše uvedené podmínky existují, na Objednatele přechází riziko náhodné ztráty předmětu koupě nebo náhodného zhoršení jeho stavu, a to v okamžik, kdy Objednatel připouští zpoždění při převzetí zboží nebo při plnění platebních závazků.
5.3 Pokud volba typu, cesty a osoby zůstává na nás, jsme nesemé odpovědnost jenom za hrubou nedbalost při této volbě.
5.4 Jsme oprávněni v přijatelném rozmezí vyrabět dílčí dodávky a vystavovat za ně zvláštní faktury.
§6 Zpoždění dodávky
6.1 Objednatel může odstoupit od smlouvy z důvodu překročení dodací lhůty pouze v tom případě, pokud on již dříve poskytnoul nám přiměřené odročení s upozorněním o zrušení smlouvy, a pokud dodávka nebyla provedena v rámci uvedeného odročení.
6.2 Pokud jsme připouštěli zpoždění dodávky, jsme zodpovědní při hrubých porušeních pouze za prokázané Objednatelem ztráty , které vznikly v souvislosti s zadržením dodávky. Při běžné nedbalosti naše odpovědnost za ztráty vzniklé v souvislostí s zadržením dodávky omezuje se kompenzací za každý započatý týden zadržení dodávky ve výši 0,5%, ale celkově ne více než 5% z ceny té části dodávky, která nemohla být účelně použita z důvodu zadržení dodávky. Kromě toho, jsme stáváme odpovedni za ztráty v souvislostí s zadržením dodávky při obvyklé nedbalosti pouze od okamžiku uplynutí přiměřeného odročení poskytnutého nám Objednatelem.
6.3 Jiné právní nároky a práva Objednatele v souvislosti se zpožděním dodávky zůstavají nedotčeny.
§7 Zachování práva vlastnictví
7.1 Vyhrazujeme si právo vlastnictví na všechno dodané námi zboží až do úplného zaplacení všech pohlédavek z minulých smluv. Nároky zahrnují pohlédavky na základě směnek a šeků, a také pohlédavky z běžných účtů. Pokud v souvislostí s placením je nám naznačená odpovědnost dle směnky, přestává podmínka o zachování majetkových práv být platnou pouze v případě, kdy naše právo na předložení směnky k plnění je vyloučeno.
7.2 Pokud Objednatel připouští zadržení platby nebo se zjistí, že naše platební nároky jsou ohrozeni z důvodu nedostatečné solventnosti Objednatele, máme právo potřebovat vrátit zboží zpět na základě podmínky o zachování majetkových práv. Odstoupení od smlouvy není základem pro takový požadavek o odevzdání zboží.
7.3 Úprava a přepracování nebo přeměna předmětu koupě Objednatelem vždy se provadí naším jménem a na náš pokyn.
§8 Reklamace
8.1 Objednatel je povinen zkontrolovat úplnost a neporušenost obalu hned po přijetí nebo obdržení dodávky. Nároky musí být ihned odeslány na naši adresu.
8.2 Objednatel je povinen prohlédnout zboží hned po jeho obdržení a okamžitě informovat nás o zjevných nedostatkech. Nároky na skryté vady musi být předloženy písemně ihned po jejich objevení.
§9 Nedostatky zboží
9.1 Pokud je vada způsobena naši vinou, jsme máme právo na její opravu. Tuto opravu jsme dle naši volby provedeme tak, že buď odstraníme vadu nebo dodáme bezvadný výrobek. Pokud jsme vyhybame odstranění vady nebo není možné tuto vadu odstranit, může Objednatel dle své volby odstoupit od plnění smlouvy nebo potřebovat snížení prodejní ceny.
9.2 Pokud vady budou zjištěny u Objednatele, musí Objednatel ihned informovat nás o typu a rozsahu vady. Pokusy o odstranění vady vlastními silami nebo sílami třetích osob vedou k ukončení našich záručních závazků.
9.3 V případě sporu o existenci a rozsahu vady máme právo obratit se na rozhodčího experta. Pokud se ukaže, že je vada způsobena naši vinou, pak jsme zaplatíme náklady na znalecký posudek, v opačném případě tyto náklady nese Objednatel.
9.4 Jsme neneseme odpovědnost za možné vady předmětů dodávky, které vznikly vinou průmyslových zařízení a vlivem třetích osob.
9.5 Nároky Objednatele na vady zboží mají promlčecí dobu 12 měsíců po poskytnutí služeb.
§10 Náhrady škody
10.1 Jsme neseme odpovědnost za úmysl a nedbalost. V případě obyčejné nedbalosti jsme odpovední pouze v případě, pokud se jedná o porušení základních smluvních závazků. Náhrada škody je omezena předvidaným poškozením, které je typické pro tento druh smluv.
10.2 V případě nároků na náhradu škody v souvislostí s vadou zboží nebude dodatečné omezení odpovědnosti platné, pokud jsme záměrně mlčeli o vadě nebo poskytli platnou záruku na kvalitu zboží.
§11 Jiné
11.1 Všechny smlouvy a všechny právní vztahy se řídí právem Spolkové republiky Německo.
11.2 Místem plnění smlouvy a výhradním místem pro projednání všechných druhů sporů dle této smlouvy je sídlo naše společnosti, pokud z potvrzené objednávky nevyplývá jiné.
11.3 Ústní připojené dohody dle smlouvy neexistují. Proto, aby nabýt platnost, musí všechny změny a doplnění, jakož i zrušení smlouvy, mít písemnou podobu. Toto pravidlo platí i pro zrušení tohoto ustanovení o nutnosti písemné podoby.